Vowel assimilation in Èkìtì dialects of Yorùbá language


Abstract


Abstract - Vowel assimilation is a common phonological process in Yorùbá language and its numerous dialects.  However, the occurrence of this process differs in the language and its dialects. It is against this backdrop that this study investigates vowel assimilation in Èkìti dialects of Yorùbá. The paper, which is basically descriptive, makes a careful comparison of the phonological process in the dialects and Standard Yorùbá language. The paper shows that unlike Standard Yorùbá, vowel assimilation is confined to certain constructions in Èkìtì dialects. The paper also posits that unlike Standard Yorùbá which employs two assimilation rules, Èkìtì dialects employ one assimilation rule. The rule is however, blocked when there need to maintain contrast.


DOI Code: 10.1285/i22390359v17p143

Keywords: Èkìtì; Dialects; Yorùbá; Vowel; Assimilation

References


Abímbọ́lá W. and Oyèláràn O. 1975, Consonant Elision in Yorùbá, in “African Languages Studies” 16, pp.17-60.

Awóbùlúyì O. 1964, The Phonology and Morphophonemics of Yorùbá. Master’s Thesis. Faculty of Philosophy, Columbia University, New York.

Awóbùlúyì O. 1982, Vowel Assimilation in Yorùbá, Paper presented at 15th W.A.L Congress, Port Harcourt, April 4-10.

Awóbùlúyì O. 1992, Aspect of Contemporary Standard Yorùbá in Dialectological Perspective, in Akínwùmí (ed.) New Findings in Yorùbá Studies, J.F. Odunjọ Memorial Lecture Series No 3 Lagos, J.F Ọdúnjọ Memorial Lecture Organizing Committee.

Awóbùlúyì O. 1998, “Àwọn Ẹ̀ka-èdè Yorùbá, Paper presented at YSAN Conference Pastoral Institute Bodija, Ibadan.

Awóyalé Y. 1985, Vowel Assimilation and Elision in Yorùbá: The interface of Phonology and Syntax. 6th Annual Conference, Linguistic Association of Nigeria, A.B.U. Zaira.

Bámgbóṣé A. 1966, Assimilation and Contraction in Yorùbá, in “Journal of West African Language” 1 [1], reprinted as Appendix IV in Bámgbóṣé A, A Grammar of Yorùbá. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 160-165.

Bámgbóṣé A. 1990, Fonọ́lọ́jì àti Gírámà Yorùbá, University Press, Ìbàdan.

Crystal D. 2008, A Dictionary of Linguistics and Phonetics, Blackwell Publishing London, Oxford.

Ògúnṣakin, J.O. 1984, Mofọ́lọ́jì àti Síntáàsì Èdè Ìkọ̀lé-Èkìtì gẹ́gẹ́bí Ẹ̀ka-èdè Yorùbá, B.A Long Essay, University of Ilọrin.

Olúmúyìwá T. 1990, Àyẹ̀wò Fonólọ́jì Yorùbá Èkìtì, M.A. Thesis, University of Ìlọrin.

Olúmúyìwá T. 2006, Àwọn Wúnrẹ̀n Onítumọ̀Gírámà Nínú Àwọn Ẹ̀ka-èdè Àárín Gbùngbùn Yorùbá, Ph.D Thesis, Adékúnlé Ajáṣin University, Àkùngbá-Àkókó.

Olúmúyìwá T. 2010, Negation in Èkìtì: A Critique, in “California Lin’gwistik Notes”35 [2], pp. 1-8.

Owólábi K. 1989, Ìjìnlẹ̀Ìtúpalẹ̀Èdè Yorùbá: Fonẹ́tíìkì àti Fonọ́lọ́jì. Oníbọnòjé Press and Books Nigeria Ltd, Ibadan.

Oyèbádé F. 1998, A Course in Phonology, Shebiotimo Publications, Ìjẹ̀bú-Ode.

Oyèbádé F. 2007, Yorùbá Phonology, in Yusuf O. (ed.), Basic Linguistics for Nigerian Language Teachers, M&J Grand Orbit Communication Ltd, Port Harcourt, pp. 241-257.

Oyèláràn O. 1971, Yorùbá Phonology, Stanford University, Ph.D dissertation.

Sàláwù A.S. 1998, Ìyísódì Nínú Ẹ̀ka-Èdè Èkìtì, M.A. Thesis, Department of African Languages & Literatures. Ọbafẹmi Awolọ́wọ̀University, Ilé-Ifẹ̀.

Sàláwù A.S. 2001, Negation in Èkìtí, in “Yorùbá: A Journal of the Yorùbá Studies Association of Nigeria” 2 [1], pp. 102-119.

Yusuf O. 2007, Phonetics, in Yusuf O. (ed.) Basic Linguistics for Nigerian Languages Teachers, M&J. Grand Orbit Communication Ltd, Port Harcourt, pp. 29-50.


Full Text: pdf

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia License.