Report on body size descriptors of environmental status of transitional aquatic ecosystems


Abstract


En
The body size related descriptors of ecological status of aquatic ecosystems – as biological and non-taxonomic descriptors – allow to overcome a number of bias which affect other type of descriptors used for monitoring the ecological status of transitional aquatic ecosystems. Body size related descriptors have a strong basis on metabolic theory and community ecology and are easily measurable as measurement of body mass is generally simple, does not require specialistic competencies or expensive equipments and it is possible making intercalibration among laboratories and groups. Individual body size is related to individual energetic, it is relevant to inter-specific interactions and species coexistence and it influences the population abundance determining body size-abundance distributions. This ecological relevance of the individual body size supports the use of body size descriptors in monitoring ecological status of ecosystems, in particular of the transitional aquatic ecosystems that are highly heterogeneous and dynamic ecosystems, characterised by high variability and productivity.
En
The body size related descriptors of ecological status of aquatic ecosystems – as biological and non-taxonomic descriptors – allow to overcome a number of bias which affect other type of descriptors used for monitoring the ecological status of transitional aquatic ecosystems. Body size related descriptors have a strong basis on metabolic theory and community ecology and are easily measurable as measurement of body mass is generally simple, does not require specialistic competencies or expensive equipments and it is possible making intercalibration among laboratories and groups. Individual body size is related to individual energetic, it is relevant to inter-specific interactions and species coexistence and it influences the population abundance determining body size-abundance distributions. This ecological relevance of the individual body size supports the use of body size descriptors in monitoring ecological status of ecosystems, in particular of the transitional aquatic ecosystems that are highly heterogeneous and dynamic ecosystems, characterised by high variability and productivity.
Sq
Percaktoret qe lidhen me madhesine e trupit te gjedjes ekologjike te ekosistemeve ujore –si percaktore biologjike dhe jo-taksonomik- lejojne te kepercehen nje numer opinionesh qe prekin tipe te tjere percaktoresh te perdorur per monitorimin e statusit ekologjik te ekosistemeve ujore tranzicionale. Percaktoret qe lidhen me madhesine e trupit kane nje baze te forte ne teorine metabolike dhe ekologjine e komunitetit dhe jane lehtesisht te matshem meqenese matja e mases se trupit eshte e thjeshte, nuk kerkojne kompetenca specialistesh ose pajisje te te shtrenjta dhe eshte e mundur qe te behet nderkalibrim midis laboratoreve dhe grupeve. Madhesia trupore individuale lidhet me energjitiken indviduale, lidhet me nderveprimet nderspecifike dhe bashkekzistencen e specieve dhe ndikon ne abodancen e popullates qe percakton shperndarjet e abodances-madhesise trupore. Kjo lidhje ekologjike e madhesise trupore individuale mbeshtet perdorimin e percaktoreve te madhesise trupore ne monitorimin e gjendjes ekologjike te ekosistemeve, ne vecanti te ekosistemeve ujore tranzicionale qe jane ekosisteme mjaft heterogjen dhe dinamik, te karakterizuar nga nje ndryshueshmeri dhe prodhimtari e larte.
Bg
Размерният състав на организмите като дескриптор за оценка на екологичното състояние на преходните водни екосистеми – в качеството си на биологични, нетаксономични характеристики – позволява да се преодолеят редица предубеждения по отношение и на други параметри, които се използуват за мониторинг на екологичното състояние на преходните водни екосистеми. Дескрипторите, свързани с размерният състав на организмите играят важна роля за развитието на теория за метаболизма и екологията на съобществата, леснодостъпни са за оценка, тъй като измерването на биомасата на организмите е по принцип просто, не изисква тясно специализирана компетентност или скъпо оборудване и позволява интеркалибрация между отделните лаборатории и групи. Индивидуалния размер е тясно свързан с енергетичните характеристики на организма, отразява адекватно междувидовете взаимодействия и съвместно съществуване и оказва влияние върху обилието на популациите, и особено на размерната им структура. Поради екологичната си значимост, дескрипторите свързани с размера на организмите са изключително удачни за мониторинг на екологичното състояние на екосистемите, особено на преходните водни екосистеми, които като системи с висока хетерогенност и динамичност се характеризират с голяма вариабилност и продуктивност.
Ro
Descriptorii relatati marimea corpului starea ecologica a ecosistemelor acvatice tranzitional- ca biologic si nu descriptor taxonomioc- permite invingerea unui numar cert de populatii ce intereseaza un alt tip de descriptori folositi pentrul controlul conditiilor ecologice ale ecosistemelor acvatice de tranzitie. Descriptorii relatati marimea corpului are o baza puternica asupra teoriei metabolice si comunitatii ecologice si sunt usor masurabile ca masurare a masei corpului este in general simpla , nu cere competente si echipament sofisticat si este posibila intercalibrarea intre laborator si grup. Marimea corpului individual este relatata la energia individuala este relevant la interactiile interspecifice si speciile coexistente si influenteaza abundenta populatiei determinand distributiile marimea corpului-abundentă. Relevanta ecologica a marimii corpului individuala suporta folosirea descriptorilor marimea corpului in monitorizarea starii ecologice a ecosistemelor, in particular a ecosistemelor acvatice de tranzitie care sunt ecosisteme eterogene si dinamice, caracterizate de inalte variabilitati si productivitati.
El
Οι ενδείκτες της περιβαλλοντικής κατάστασης των υδατικών οικοσυστημάτων που βασίζονται στο σωματικό μέγεθος-όπως είναι οι βιολογικοί και μη-ταξονιμικοί δείκτες – υπερσκελίζουν ορισμένα προβλήματα που παρατηρούνται στην εφαρμογή ενδεικτών άλλου τύπου που χρησιμοποιούνται στην παρακολούθηση της οικολογικής κατάστασης των μεταβατικών υδατικών οικοσυστημάτων. Οι ενδείκτες που βασίζονται στο σωματικό μέγεθος στηρίζονται στν μεταβολική θεωρία και στην οικολογία των κοινωνιών και είναι εύκολα μετρήσιμοι καθώς o υπολογισμός της σωματικής μάζας είναι γενικά εύκολος; οι δείκτες αυτοί δεν απαιτούν υψηλή ταξονομική εξειδίκευση ή δαπανηρές τεχνικές ενώ επίσης είναι δυνατή η διαβαθμονόμηση μεταξύ εργαστηρίων και επιστημονικών ομάδων. Το ατομικό σωματικό μέγεθος σχετίζεται με την ατομική ενεργητική, συνδέεται με δια-ειδικές αλληλεπιδράσεις και τη συνύπαρξη ειδών και επηρεάζει την πληθυσμιακή αφθονία καθορίζοντας την κατανομή του σωματικού μεγέθους και της αφθονίας. Αυτός ο οικολογικός συσχετισμός του ατομικού σωματικού μεγέθους υποστηρίζει τη χρήση των ενδεικτών σωματικού μεγέθους στην παρακολούθηση της οικολογικής κατάστασης των οικοσυστημάτων, και ιδιαίτερα των μεταβατικών υδατικών οικοσυστημάτων που είναι εξαιρετικά ετερογενή, με ιδιαίτερη δυναμική και χαρακτηρίζονται από υψηλή μεταβλητότητα και παραγωγικότητα.
It
Nascono dall’esigenza di compensare una serie di bias tipiche di alti tipi di descrittori utilizzati per definire lo stato ecologico dei sistemi di transizione - in quanto biologici e non tassonomici – i descrittori basati sulla body size. Essi si occupano della componente biologica di un ecosistema, superando l’approccio esclusivamente chimico dei descrittori generalmente utilizzati. Tra l’altro, non essendo necessario per il loro utilizzo il riconoscimento tassonomico, permettono di ridurre tempi e costi di lavoro. Uno degli elementi caratterizzanti le comunità biotiche è la taglia corporea collegata con l’energetica individuale, con le relazioni inter ed intra specifiche, con la dinamica di popolazione e con i rapporti di coesistenza delle specie. L’ampio spettro di aspetti ecologici, coperti dalla mole corporea, permette di giustificarne l’utilizzo nella valutazione della qualità ambientale in particolare nei sistemi acquatici di transizione in quanto ecosistemi che presentano una serie di elementi distintivi, come l’alta eterogeneità, la dinamicità, l’instabilità, l’alta produttività.

DOI Code:Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia License.